श्री विश्वकर्मा अष्टकम – Vishwakarma Ashtakam

॥ श्री विश्वकर्मा अष्टकम ॥ निरञ्जनो निराकारः निर्विकल्पो मनोहरः।निरामयो निजानन्दः निर्विघ्नाय नमो नमः॥1॥अनादिरप्रमेयश्च अरूपश्च जयाजयः।लोकरूपो जगन्नाथः विश्वकर्मन्नमो नमः॥2॥नमो…

Continue Readingश्री विश्वकर्मा अष्टकम – Vishwakarma Ashtakam