श्री विश्वकर्मा अष्टकम – Vishwakarma Ashtakam

॥ श्री विश्वकर्मा अष्टकम ॥ निरञ्जनो निराकारः निर्विकल्पो मनोहरः। निरामयो निजानन्दः निर्विघ्नाय नमो नमः॥1॥ अनादिरप्रमेयश्च अरूपश्च जयाजयः। लोकरूपो जगन्नाथः विश्वकर्मन्नमो…

Continue Reading श्री विश्वकर्मा अष्टकम – Vishwakarma Ashtakam